Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
200212 Wybór oferty - Księgowość komputerowa ECDL  
Przedmiot zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL"  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o wynikach konkursu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
PUP w Łukowie  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
łukowski  
Ulica
ul. Józefa Piłsudskiego  
Numer budynku
14  
Data publikacji do
2020-03-12  
Numer zgłoszenia
CAZ.U.271.1.2020  
Łuków, 12.02.2020 r.

INFORMACJA


Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: ,,Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL" w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (VI)" oraz ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (V)"

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu tj.:

  • Kryterium 1 – cena za realizację całego zamówienia – max. 60 pkt.
  • Kryterium 2 – kwalifikacje kadry dydaktycznej - max. 34 pkt.
  • Kryterium 3 – posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu jakości usług – max.6 pkt.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
 

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją
1 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka
ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wielkopolski
Cena 47,65 pkt
Kryterium 2 18,00 pkt
Kryterium 3 0,00 pkt
RAZEM 65,65 pkt
2 Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15
20-109 Lublin
Cena 60,00 pkt
Kryterium 2 20,60 pkt
Kryterium 3 6,00 pkt
RAZEM 86,60 pkt

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się